Žiadosti doručené Akreditačnej komisii na vyjadrenie

2019

Číslo spisuŽiadateľPredmetDátum doručeniaPodklady
2019/454-9070Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePodklady pre akreditáciu FZ - Fyzioterapia MGR EX19.06.2019
2019/455-9070Univerzita J. SelyehoŽiadosť EF UJS o akreditáciu nového študijného programu tretieho stupňa Teória vyučovania matematiky 18.06.2019
2019/452-9070Ekonomická univerzita v BratislaveEUBA - NHF - Pravo a ekonomia18.06.2019
2019/438-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena personálneho zabezpečenia študijného programu MV v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia DF a EF18.06.2019
2019/437-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_7_Mgr_Pravo_zmena_v_poskytovani_SP_OPRAVA18.06.2019
2019/436-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_7_Bc_Pravo_2014_zmena_v_poskytovani_SP_OPRAVA18.06.2019
2019/435-9070Univerzita J. SelyehoŽiadosť EF UJS o akreditáciu nového magisterského študijného programu Aplikovaná informatika 18.06.2019
2019/414-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciHVK_7_SPRAVNE_PRAVO18.06.2019
2019/413-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_7_PhD_Spravne_pravo_novy_SP_OPRAVA_218.06.2019
2019/412-9070Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom MikulášiZmena garanta študijného programu ZSZČ18.06.2019
2019/434-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUCM UOS manazment a bezpecnost produktov17.06.2019
2019/433-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUCM IFBLR Fyzioterapia Bc17.06.2019
2019/430-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUCM UOS projektovy manazment17.06.2019
2019/429-9070Prešovská univerzita v PrešoveSP_8_Bc_Manazment_UA17.06.2019
2019/428-9070Katolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu magisterského študijného programu Špeciálna pedagogika v dennej forme na PF KU17.06.2019
2019/427-9070Katolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu magisterského študijného programu Špeciálna pedagogika v externej forme na PF KU17.06.2019
2019/425-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreZmeny ŠP FSŠ UKF stredoeurópske areálové štúdia17.06.2019
2019/424-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu nového ŠP učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským, Mgr. ext.17.06.2019
2019/423-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachŽiadosť o akreditáciu nového študijného programu UPJŠ v Košiciach17.06.2019
2019/422-9070Prešovská univerzita v PrešoveSP_SP_1_Bc._ucitelstvo_praktickej_pripravy_nový17.06.2019
2019/421-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PdF SP ucitelstvo anglickeho jazyka a literatury17.06.2019
2019/420-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK FM nove SP, 1. a 2. stupen17.06.2019
2019/410-9070Univerzita J. SelyehoŽiadosť RTF UJS o akreditáciu HVK Teológia17.06.2019
2019/409-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu17.06.2019
2019/408-9070Katolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu nového doktorandského študijného programu Didaktika cudzojazyčnej edukácie DaEF na PF KU17.06.2019
2019/406-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu nových ŠP Aplikovaná informatika, Mgr. (konverzný), PhD.17.06.2019
2019/405-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PraF zmeny SP a HVK17.06.2019
2019/404-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PraF nove SP a HVK17.06.2019
2019/373-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciHVK všeobecná jazykoveda - zmena spolugaranta17.06.2019
2019/419-9070Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislaveFOZOS Magisterský študijny program ošetrovateľstvo14.06.2019
2019/418-9070Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v BratislaveSpolocny studijny program14.06.2019
2019/417-9070Trnavská univerzita v TrnaveŽiadosť o akreditáciu nového študijného programu - medzináboženské štúdiá Mgr.14.06.2019
2019/416-9070Vysoká škola múzických umení v BratislavePodklady k akreditácií ŠP14.06.2019
2019/415-9070Trnavská univerzita v TrnaveŽiadosť o akreditáciu nového študijného programu - slovenský jazyk a literatúra – editorstvo a vydavateľská prax (profesijne orientovaný)14.06.2019
2019/411-9070Prešovská univerzita v PrešoveŽiadosť o vyjadrenie spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov_Manažment_HVK14.06.2019
2019/403-9070Vysoká škola výtvarných umení v BratislaveAkreditácia študijného programu Digitálne umenia, 1.stupeň, denná forma štúdia14.06.2019
2019/402-9070Trnavská univerzita v TrnaveŽiadosť o akreditáciu nového študijného programu - profesijne orientovaný Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich14.06.2019
2019/401-9070Trnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní existujúcich študijných programov - zmena garanta Mgr. Etika14.06.2019
2019/400-9070Trnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní existujúcich študijných programov - zmena garanta Bc. Etika14.06.2019
2019/399-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitreakreditácia nového bakalárskeho študijného programu manažment podniku14.06.2019
2019/398-9070Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislaveAkreditačný spis na habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov v študijnom odbore ošetrovateľstvo14.06.2019
2019/397-9070Trnavská univerzita v TrnaveŽiadosť o priznanie práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (v nadväznosti na PhD. Teória jazykového a literárneho vzdelávania)14.06.2019
2019/396-9070Trnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní existujúcich študijných programov - zmena garanta PhD. Etika a morálna filozofia14.06.2019
2019/395-9070Trnavská univerzita v TrnaveŽiadosť o priznanie práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov -psychológia14.06.2019
2019/394-9070Trnavská univerzita v TrnaveŽiadosť o akreditáciu nového študijného programu - doktorandský Komparatívna literatúra14.06.2019
2019/393-9070Trnavská univerzita v TrnaveŽiadosť o priznanie práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov - slovenský jazyk a literatúra14.06.2019
2019/392-9070Trnavská univerzita v TrnaveŽiadosť o priznanie práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov14.06.2019
2019/391-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP MMaR, Bc, DF, Aj (FMMR)14.06.2019
2019/372-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciHVK_7_OBCIANSKE PRAVO14.06.2019
2019/371-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o vyjadrenie spôsobilosti FEI TUKE uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v ŠO Tel (FEI)14.06.2019
2019/370-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu existujúceho ŠP FIPM, PhD, D/E, Aj (FEI)14.06.2019
2019/369-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu existujúceho ŠP FIPM, PhD, D/E, Sj (FEI)14.06.2019
2019/334-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciHVK_8_ekonomika_a_manazment_podniku_OPRAVA14.06.2019
2019/333-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciHVK_8_cestovny_ruch_OPRAVA_214.06.2019
2019/332-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciHVK_24_matematika - OPRAVA14.06.2019
2019/331-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciHVK_10_synekologia - OPRAVA14.06.2019
2019/390-9070Žilinská univerzita v ŽilineZU_SvF_SP_nove_studijne_programy13.06.2019
2019/389-9070Žilinská univerzita v ŽilineZU_FRI_Bc_Informacne_a_sietove_technologie13.06.2019
2019/388-9070Žilinská univerzita v ŽilineZU_FPEDAS_Ing_zasielatelstvo_a_logistika_AJ13.06.2019
2019/387-9070Žilinská univerzita v ŽilineZU_FPEDAS_SP_22_ziadosti13.06.2019
2019/386-9070Žilinská univerzita v ŽilineZU_SjF_Ing_Mechanical_Emgineering13.06.2019
2019/385-9070Žilinská univerzita v ŽilineZU_FBI_Bc_Bezpecnost_priemyslu13.06.2019
2019/384-9070Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad VáhomŽiadosť o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať študijný program druhého stupňa v odbore Manažment13.06.2019
2019/383-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFIIT_Žiadosť o akreditáciu ESP_SP_16_Ing_SI3_ESP_ZG_06_201913.06.2019
2019/382-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFIIT_Žiadosť o akreditáciu ESP_SP_16_Bc_INFO4_ESP_ZG_06_201913.06.2019
2019/381-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFIIT_Žiadosť o akreditáciu ESP_SP_16_Ing_IS2_ESP_ZG_06_201913.06.2019
2019/380-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFIIT_Žiadosť o akreditáciu ESP_SP_16_Ing_IS3_ESP_ZG_06_201913.06.2019
2019/379-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveIIT_Žiadosť o akreditáciu ESP_SP_16_Ing_ISS2_ESP_ZG_06_201913.06.2019
2019/378-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFIIT_Žiadosť o akreditáciu ESP_SP_16_Ing_ISS3_ESP_ZG_06_201913.06.2019
2019/377-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFIIT_Žiadosť o akreditáciu ESP_SP_16_Ing_SI2_ESP_ZG_06_201913.06.2019
2019/376-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFIIT_Žiadosť o akreditáciu ESP_SP_16_Bc_INFO3_ESP_ZG_06_201913.06.2019
2019/375-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciŽiadosť o vyjadrenie spôsobilosti uskutočňovať nový magisterský spoločný študijný program bezpečnostné štúdiá na FPVaMV UMB13.06.2019
2019/367-9070Žilinská univerzita v ŽilineZU_SvF_HVK_zmena_spolugaranta13.06.2019
2019/366-9070Žilinská univerzita v ŽilineZU_SvF_Ing_PhD_zmeny_garanta_a_spolugaranta13.06.2019
2019/365-9070Žilinská univerzita v ŽilineZU_FEIT_HVK_zmeny_existujucich13.06.2019
2019/364-9070Žilinská univerzita v ŽilineZU_FEIT_SP_zmena_existujucich_a_akr_novych13.06.2019
2019/363-9070Žilinská univerzita v ŽilineZU_FPEDAS_HVK_22_zmena_spolugaranta13.06.2019
2019/355-9070Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v BratislaveZiadost o PhD MMSP13.06.2019
2019/354-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciHVK_medzinarodne_vztahy_zmena_spolugaranta13.06.2019
2019/353-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFA_STU_Ziadost_akreditacia_HVK_5_architektura-a-urbanizmus13.06.2019
2019/374-9070Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislaveSP_6_Mgr_socialna_praca_Rimavska_Sobota12.06.2019
2019/362-9070Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislaveZmena garanta ŠP Bc. Mgr. sociálna práca, Partizánske12.06.2019
2019/361-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu nového ŠP ruský jazyk v interkultúr. a obchodnej komunikácii - filozofia12.06.2019
2019/360-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu nového ŠP história - filozofia, Bc.12.06.2019
2019/359-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu nového ŠP žurnalistika - história, Bc.12.06.2019
2019/358-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu nového ŠP špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia - poradenstvo, Mgr.12.06.2019
2019/357-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu nových ŠP Výtvarná edukácia, Bc., Mgr. 12.06.2019
2019/356-9070Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislaveFOZOŠ - dentálna hygiena12.06.2019
2019/352-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu HVK Muzeológia12.06.2019
2019/351-9070Katolícka univerzita v RužomberkuZmena v poskytovaní akreditovaného doktorandského študijného programu Teória a dejiny žurnalistiky na FF KU12.06.2019
2019/350-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitreakreditácia nového doktorandského študijného programu všeobecná rastlinná produkcia12.06.2019
2019/349-9070Katolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu nového bakalárskeho študijného programu Špeciálna pedagogika v externej forme na PF KU12.06.2019
2019/348-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitreakreditácia nového doktorandského študijného programu agrochémia a výživa rastlín12.06.2019
2019/347-9070Katolícka univerzita v RužomberkuZmena v poskytovaní akreditovaného bakalarského študijného programu filozofia a slovenský jazyk a literatúra na FF KU12.06.2019
2019/346-9070Katolícka univerzita v RužomberkuZmena v poskytovaní akreditovaného bakalarského študijného programu germanistika a slovenský jazyk a literatúra na FF KU12.06.2019
2019/345-9070Katolícka univerzita v RužomberkuZmena v poskytovaní akreditovaného bakalarského študijného programu slovenský jazyk a literatúra na FF KU12.06.2019
2019/344-9070Katolícka univerzita v RužomberkuZmena v poskytovaní akreditovaného bakalarského študijného programu anglistika a amerikanistika a slovenský jazyk a literatúra na FF KU12.06.2019
2019/343-9070Katolícka univerzita v RužomberkuZmena v poskytovaní akreditovaného bakalarského študijného programu slovenský jazyk a literatúra a história na FF KU12.06.2019
2019/342-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP IS, Bc, DF, Aj (FEI)12.06.2019
2019/341-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP IS, Bc, DF, Sj (FEI)12.06.2019
2019/340-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP IS, Ing, DF, Aj (FEI)12.06.2019
2019/339-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP IS, Ing, DF, Sj (FEI)12.06.2019
2019/338-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP STvP, Bc, DF, Sj (FVT)12.06.2019
2019/337-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP ITvP, Ing, D/E, Sj (FVT)12.06.2019
2019/330-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachUPJS_PravF_akreditacia_noveho_SP12.06.2019
2019/329-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP IS, PhD, D/E, Aj (FEI)12.06.2019
2019/328-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP IS, PhD, D/E, Sj (FEI)12.06.2019
2019/336-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PdF SP socialna praca, Mgr.11.06.2019
2019/335-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUCM FF zmena garantov11.06.2019
2019/327-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK LF SP anatomia, histologia a embryologia, PhD. 11.06.2019
2019/326-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUCM FPV PhD molekularna biologia zmena garanta11.06.2019
2019/323-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUCM FSV manazment socialnych sluzieb zmena garanta07.06.2019
2019/322-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUCM UOS manazment v turizme a hotelierstve07.06.2019
2019/321-9070Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneŽiadosť o súhlas so zmenami v ŠP07.06.2019
2019/320-9070Trnavská univerzita v TrnaveŽiadosť o akreditáciu nového študijného programu07.06.2019
2019/317-9070Ekonomická univerzita v BratislaveEUBA - OF - nové ŠP06.06.2019
2019/316-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveUM_Žiadosť o akreditáciu NSP_SP_8_Ing_IPPP_06_201906.06.2019
2019/315-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_8_ekonomika_a_manazment_malych_a_strednych_podnikov_2014_zmena_garanta06.06.2019
2019/313-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Bc_Mgr_europske_kulturne_studia_zmena_v_poskytovani_SP_OPRAVA06.06.2019
2019/312-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK FMFI 5x konverzne studijne programy, Bc.06.06.2019
2019/311-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitreakreditácia nového bakalárskeho študijného programu sociálny manažment a služby v agrosektore06.06.2019
2019/307-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFEI_Žiadosť o akreditáciu ESP_SP_16_PhD_Telekom_ZSG_06_201906.06.2019
2019/306-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveUM_Žiadosť o akreditáciu NSP_SP_8_PhD_OEM_06_201906.06.2019
2019/305-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_8_PhD_ekonomika_a_manazment_podniku_2014_zmena_garanta_a_spolugaranta06.06.2019
2019/304-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_8_PhD_cestovny_ruch_201406.06.2019
2019/310-9070Vysoká škola múzických umení v BratislavePodklady - zmena v uskutočňovaní študijných programov05.06.2019
2019/309-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_6_Mgr_Riadenie_v_socialnej_praci_2.st_DS_spolocny_SP05.06.2019
2019/303-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciHVK_8_financie_OPRAVA05.06.2019
2019/302-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUCM FPV PhD Aplikovana Informatika05.06.2019
2019/298-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveMTF_Žiadosť o akreditáciu ESP_SP_17_PhD_INBE_ZSG_05_201904.06.2019
2019/297-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PriF SP chemia konverzny, biochemia konverzny, Bc.04.06.2019
2019/294-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveMTF_Žiadosť o akreditáciu ESP_SP_14_PhD_PMAN_05_201904.06.2019
2019/293-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP LaKS, PhD, D/E, Sj (LF)03.06.2019
2019/292-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP LaKS, PhD, D/E, Aj (LF)03.06.2019
2019/291-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP LaKI, Ing, DF, Sj (LF)03.06.2019
2019/290-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP LaKI, Ing, DF, Aj (LF)03.06.2019
2019/289-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP MLD, Ing, D/E, Sj (LF)03.06.2019
2019/288-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP MLD, Ing, D/E, Aj (LF)03.06.2019
2019/287-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP RLP, Bc, D, Sj (LF)03.06.2019
2019/286-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP RLP, Bc, D, Aj (LF)03.06.2019
2019/285-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP Pilot, Bc, D, Sj (LF)03.06.2019
2019/284-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP Pilot, Bc, D, Aj (LF)03.06.2019
2019/283-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP MLD, Bc, D/E, Sj (LF)03.06.2019
2019/282-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP MLD, Bc, D/E, Aj (LF)03.06.2019
2019/281-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK FiF SP muzeologia a pedagogika, Bc.03.06.2019
2019/280-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreZmeny garantov ŠP Andragogika, Mgr., PhD., Didaktika AJaL, PhD.03.06.2019
2019/279-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreZmena garanta ŠP PF UKF AJaK, Bc., Mgr. 03.06.2019
2019/278-9070Trnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní existujúcich študijných programov - PhD. teória a dejiny štátu a práva _EF31.05.2019
2019/275-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrežiadosť o akreditáciu nového inžinierskeho študijného programu manažérstvo prevádzky techniky31.05.2019
2019/274-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitreakreditácia nového bakalárskeho študijného programu manažérstvo prevádzky techniky31.05.2019
2019/273-9070Technická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o akreditáciu nového študijného programu v I. stupni štúdia IŽP na FEE TUZVO31.05.2019
2019/277-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveZiadost_HVK_17_FEI_STU_MT_ZG_ZSG_05_201930.05.2019
2019/276-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu nového HVK Teória vyučovania matematiky30.05.2019
2019/272-9070Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislaveŽiadosť o akreditáciu SP_18_PhD_Fyzioterapia_Bratislava30.05.2019
2019/218-9070Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneŽiadosť o akreditáciu profesijne orientovaného bakalárskeho študijného programu30.05.2019
2019/270-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreŽIadosť o akreditáciu nového ŠP Ošetrovateľstvo, Bc. - externé29.05.2019
2019/269-9070Vysoká škola múzických umení v BratislavePodklady - zmena v poskytovaní HIK29.05.2019
2019/268-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o vyjadrenie spôsobilosti SjF TUKE uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov ŠO KP (SjF)29.05.2019
2019/267-9070Vysoká škola DanubiusPodklady k žiadosti k akreditáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Verejná politika a verejná správa27.05.2019
2019/266-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFSV UCM SP ext PhD23.05.2019
2019/265-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFSV UCM SP PhD23.05.2019
2019/264-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUCM IFBLR Fyzioterapia PhD23.05.2019
2019/263-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUCM FSV SSaP Bc23.05.2019
2019/262-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUCM FSV Verejna sprava ext zmena garanta23.05.2019
2019/261-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFSV UCM MaEVS Mgr Den23.05.2019
2019/260-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveSjF_Žiadosť o akreditáciu ESP_SP_14_PhD_DSZ_ESP_ZSG_05_201923.05.2019
2019/259-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveSjF_Žiadosť o akreditáciu ESP_SP_17_PhD_MET_EF_05_201922.05.2019
2019/258-9070Prešovská univerzita v PrešovePhD_reg_geografia_a_reg_rozvoj_FHPV21.05.2019
2019/257-9070Prešovská univerzita v PrešoveMgr_Geografia_a_aplikovana_geoinformatika_FHPV21.05.2019
2019/256-9070Prešovská univerzita v PrešoveHaI_Geografia_FHPV21.05.2019
2019/255-9070Trnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní existujúceho študijného programu - PhD. Teória biologického vzdelávania _DF a EF21.05.2019
2019/254-9070Trnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov PdF TU Odborová didaktika21.05.2019
2019/253-9070Trnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní existujúcich študijných programov - PhD. pracovné právo EF21.05.2019
2019/219-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_1_Mgr_Socialna_pedagogika_2014_ES_zmena garanta PF UMB_OPRAVA 21.05.2019
2019/252-9070Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad VáhomŽiadosť o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore 7553 Odborová didaktika20.05.2019
2019/407-9070Katolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu existujúceho doktorandského študijného programu Fyzioterapia v dennej forme na PF KU17.05.2019
2019/251-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP RaR, Ing, DF, Aj (SjF)16.05.2019
2019/250-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP RaR, Ing, DF, Sj (SjF)16.05.2019
2019/249-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP PM, Ing, DF, Aj (SjF)16.05.2019
2019/248-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP PM, Ing, DF, Sj (SjF)16.05.2019
2019/247-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP PM, Bc, DF, Aj (SjF)16.05.2019
2019/246-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP PM, Bc, DF, Sj (SjF)16.05.2019
2019/245-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP RaR, PhD, D/E, Aj (SjF)16.05.2019
2019/244-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP PA, Ing, DF, Aj (SjF)16.05.2019
2019/243-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP PA, Ing, DF, Sj (SjF)16.05.2019
2019/242-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP RaR, PhD, D/E, Sj (SjF)16.05.2019
2019/241-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP PM, PhD, D/E, Aj (SjF)16.05.2019
2019/240-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP PM, PhD, D/E, Sj (SjF)16.05.2019
2019/239-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP PA, PhD, D/E, Sj (SjF)16.05.2019
2019/238-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP PA, PhD, D/E, Aj (SjF16.05.2019
2019/237-9070Žilinská univerzita v ŽilineŽU_SjF_PhD_Energeticke_stroje_a_zariadenia_zmena_spolugaranta16.05.2019
2019/235-9070Technická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o akreditáciu nového študijného programu v I. stupni štúdia Ekológia - adaptácie a zručnosti na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene16.05.2019
2019/234-9070Technická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o reakreditáciu študijného programu v II. stupni štúdia Environmentálny manažment na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene16.05.2019
2019/233-9070Technická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o reakreditáciu študijného programu v I. stupni štúdia Environmentálny manažment na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene16.05.2019
2019/232-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFEI_Žiadosť o akreditáciu NSP_SP_17_PhD_Kozmicke_inzinierstvo15.05.2019
2019/231-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFEI_Žiadosť o akreditáciu ESP_SP_17_PhD_MT_ZG_ZSG_05_201915.05.2019
2019/230-9070Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v BratislaveŽiadosť o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať ŠP verejná správa PhD.15.05.2019
2019/229-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFEI_Žiadosť o akreditáciu NSP_SP_17_Ing_Kozmicke_inzinierstvo15.05.2019
2019/228-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFEI_Žiadosť o akreditáciu ESP_SP_17_Ing_Apl_elektr_ZG_05_201915.05.2019
2019/227-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveSvF_Žiadosť o akreditáciu ESP_SvF_05_Ing_VSVH_05_201915.05.2019
2019/226-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveSvF_Žiadosť o akreditáciu ESP_SvF_05_Ing_GAK_05_201915.05.2019
2019/225-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_SvF_05_Bc_GAK_05_201915.05.2019
2019/224-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachŽiadosť o akreditáciu nového Mgr. študijného programu15.05.2019
2019/223-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachžiadosť o akreditáciu nového šp.UPJŠPF15.05.2019
2019/217-9070Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneŽiadosť o akreditáciu profesijne orientovaného bakalárskeho študijného programu14.05.2019
2019/214-9070Žilinská univerzita v ŽilineŽU_FBI_záchranné služby14.05.2019
2019/215-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK FSEV socialna a pracovna psychologia10.05.2019
2019/216-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PriF SP v SO Geografia09.05.2019
2019/212-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PriF jadrova chemia09.05.2019
2019/211-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PriF Antropologia09.05.2019
2019/210-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK FSEV verejna politika09.05.2019
2019/324-9070Paneurópska vysoká školaŽiadosť o vyjadrenie sa k spôsobilosti uskutočňovať študijný program07.05.2019
2019/209-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_1_Bc_Mgr_Ucitelstvo_etickej_vychovy_komb - zmena garanta PF UMB 07.05.2019
2019/208-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_16_Mgr_Aplikovana_informatika_EFS - žiadosť na zmenu garanta ŠP07.05.2019
2019/206-9070Technická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o akreditáciu študijného programu v III. stupni štúdia Štruktúra a vlastnosti dreva na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene02.05.2019
2019/205-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PriF HVK Biologia30.04.2019
2019/204-9070Ekonomická univerzita v BratislaveEUBA - PHF - zmena spolugarantov30.04.2019
2019/203-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUCM FPV IZP zmena garanta29.04.2019
2019/202-9070Prešovská univerzita v PrešoveEuropske_studia_Mgr_DF_EF_novy_studijny_program25.04.2019
2019/201-9070Prešovská univerzita v PrešoveEuropske_studia_Bc_DF_EF_novy_studijny_program25.04.2019
2019/200-9070Akadémia umení v Banskej BystriciAkreditácia habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 8216 (2.2.1) VÝTVARNÉ UMENIE 25.04.2019
2019/199-9070Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislaveŽiadosť o posúdenie spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať doktorandský študijný program ošetrovateľstvo, FZaSP sv. Ladislava24.04.2019
2019/197-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu nových ŠP Manažment vzdelávania a verejnej správy, Bc., Mgr.23.04.2019
2019/193-9070Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o, odborná vysoká školaZmena spoluzabezpečujúceho pedagóga16.04.2019
2019/195-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_1_PhD_externe_Pedagogika - zmena garanta PF UMB 15.04.2019
2019/192-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_1_Mgr_externe_UHU_a_SHS - zmena garanta PF UMB 15.04.2019
2019/190-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_1_Bc_externe_UHU_a_SHS - zmena garanta PF UMB 15.04.2019
2019/194-9070Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave5602 Ošetrovateľstvo FOZOS podklady12.04.2019
2019/189-9070Ekonomická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu garancií11.04.2019
2019/188-9070Ekonomická univerzita v BratislaveEUBA - PHF - nový ŠP11.04.2019
2019/191-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PraF SP a SO TDSP10.04.2019
2019/186-9070Prešovská univerzita v PrešoveFS_sprievodny_list_zmena_KSP_A3_Mgr_ucitelstvo_tv_v_kombinacii10.04.2019
2019/185-9070Prešovská univerzita v PrešoveSP_Bc_ucitelstvo_tv_v_kombinacii10.04.2019
2019/184-9070Prešovská univerzita v PrešoveSP_Bc_sport_a_zdravie10.04.2019
2019/183-9070Prešovská univerzita v PrešoveSP_Bc_specialna_pohybova_priprava_v_bezpecnostnych_zlozkach10.04.2019
2019/182-9070Technická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o reakreditáciu študijného programu MPDET v I. stupni štúdia na FEVT TUZVO10.04.2019
2019/181-9070Technická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o akreditáciu nového študijného programu v II. stupni štúdia FKE na FEE TUZVO10.04.2019
2019/180-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PriF geologia, geofyzika10.04.2019
2019/179-9070Technická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o akreditáciu nového študijného programu v III. stupni štúdia Ochrana a využívanie krajiny na FEE TUZVO10.04.2019
2019/174-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_9.2_Mgr_Geografia_a_rozvoj_regionov - zmena garanta05.04.2019
2019/173-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_9.2_Bc_Geopotencial_regionov - NOVÝ študijný program_OPRAVA05.04.2019
2019/172-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFIIT_Žiadosť o akreditáciu NSP_SP_16_Ing_IB3_04_201905.04.2019
2019/171-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFIIT_Žiadosť o akreditáciu NSP_SP_16_Ing_IB2_04_201905.04.2019
2019/168-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PdF SP socialna praca, zmeny03.04.2019
2019/167-9070Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislaveŽiadosť o posúdenie spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program sociálna práca, 3. stupeň01.04.2019
2019/166-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP AaR, PhD, D/E, Aj (SjF)28.03.2019
2019/165-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP IP, PhD, D/E (SjF)28.03.2019
2019/164-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachŽiadosť o akreditáciu nového študijného programu28.03.2019
2019/163-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP IP, Ing, DF (SjF)28.03.2019
2019/162-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP AaRSaP, Ing, DF, Aj (SjF)28.03.2019
2019/160-9070Prešovská univerzita v PrešoveCharitativna_sluzba_a_socialne_poradenstvo_Mgr_DF_EF_nový_ŠP26.03.2019
2019/157-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_9.2.PhD_Geochemia - zmena spolugaranta OPRAVA25.03.2019
2019/154-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP KaB, PhD, D/E, Aj (SjF)21.03.2019
2019/153-9070Technická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP KaB, PhD, D/E, Sj (SjF)21.03.2019
2019/152-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciHVK_7_TRESTNE_PRAVO21.03.2019
2019/149-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachŽiadosť o akreditáciu nového šp19.03.2019
2019/147-9070Technická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o akreditáciu študijného programu v I. stupni štúdia Drevárstvo s podporou IT na DF TUZVO15.03.2019
2019/146-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitreakreditácia nového bakalárskeho študijného programu pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve13.03.2019
2019/145-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciŽiadosť o akreditáciu nového magisterského spoločného študijného programu politológia OPRAVA212.03.2019
2019/144-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PdF SP ucitelstvo hudby (v kombinacii), zmeny12.03.2019
2019/143-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PdF SP ucitelstvo francuzskeho jazyka v kombinacii, zmeny12.03.2019
2019/141-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PdF SP socialna praca a SO socialna praca, zmeny12.03.2019
2019/140-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveMTF_Žiadosť o akreditáciu NSP_16_PhD_MSP_03_201912.03.2019
2019/130-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK FMFI SP technicka fyzika Mgr.08.03.2019
2019/129-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK PdF SP ucitelstvo hudobneho umenia (aj v kombinacii) Bc.08.03.2019
2019/127-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciHVK_ Pedagogika - zmena garanta_PF UMB Banská Bystrica 08.03.2019
2019/128-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUCM FF Ucitelstvo FJaL oprava06.03.2019
2019/119-9070Trnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní existujúcich študijných programov- právo04.03.2019
2019/116-9070Trnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní existujúcich študijných programov- riadenie a organizácia sociálnych služieb04.03.2019
2019/115-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUCM UOS Manazment kvality04.03.2019
2019/112-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachŽiadosť o akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov04.03.2019
2019/111-9070Univerzita J. SelyehoŽiadosť EF UJS o akreditáciu nového študijného programu tretieho stupňa Teória vyučovania matematiky a informatiky04.03.2019
2019/114-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu28.02.2019
2019/113-9070Technická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o akreditáciu študijného programu v I. stupni štúdia Rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve na DF TUZVO28.02.2019
2019/110-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFCHPT_Žiadosť o akreditáciu NSSP _12_PhD_BIOTECH_02_201928.02.2019
2019/109-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveFCHPT_Žiadosť o akreditáciu NSSP _12_PhD_CHCHT_02_201928.02.2019
2019/108-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_7_PhD_Obcianske_pravo_oprava28.02.2019
2019/107-9070Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislaveŽiadosť SP_18_Bc_osetrovatelstvo_Michalovce26.02.2019
2019/93-9070Trnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní existujúcich študijných programov- 21.02.2019
2019/99-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachzmena v poskytovaní medziodborového šp BAS - informatika19.02.2019
2019/98-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachzmena v poskytovaní medziodborového šp BAS - história19.02.2019
2019/97-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachzmena v poskytovaní medziodborového šp BAS - biológia19.02.2019
2019/96-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachzmena v poskytovaní medziodborového šp BAS - geografia19.02.2019
2019/95-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachzmena v poskytovaní medziodborového šp BAS - filozofia19.02.2019
2019/94-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachzmena v poskytovaní medziodborového šp BAS - matematika19.02.2019
2019/92-9070Trnavská univerzita v TrnaveŽiadosť o akreditáciu nového študijného programu - • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny19.02.2019
2019/90-9070Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v PrešoveZmena19.02.2019
2019/89-9070Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v PrešoveZiadost19.02.2019
2019/85-9070Trnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní priznaného práva na habilitačné a vymenúvacie konanie - SP19.02.2019
2019/84-9070Trnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní existujúcich študijných programov - SP19.02.2019
2019/103-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachzmena v poskytovaní medziodborového šp programu britské a americké štúdiá – nemecký jazyk a literatúra19.02.2019
2019/102-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachzmena v poskytovaní medziodborového šp programu slovenský jazyk a literatúra – britské a americké štúdiá19.02.2019
2019/101-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachzmena v poskytovaní medziodborového šp BAS - psychológia19.02.2019
2019/100-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachzmena v poskytovaní medziodborového šp BAS - latinsky jazyk19.02.2019
2019/88-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachZmena v poskytovaní šp BASm15.02.2019
2019/87-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachZmena v poskytovaní študijného programu I. stupňa Britské a americké štúdia15.02.2019
2019/86-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachZmena v poskytovaní šp učiteľstvo aj a lit. 15.02.2019
2019/83-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachUPJS_FF_akreditacia_noveho_SP15.02.2019
2019/82-9070Žilinská univerzita v ŽilineŽU_PEDAS_8_elektronický obchod a manažment_zmena personálne zabezpečujúcej11.02.2019
2019/81-9070Trnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní existujúcich študijných programov - ošetrovateľstvo08.02.2019
2019/79-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachUPJŠ_Akreditácia existujúceho práva06.02.2019
2019/78-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachUPJŠ_Zmena v poskytovaní študijného programu III. stupňa 06.02.2019
2019/70-9070Prešovská univerzita v PrešoveŽiadosť o vyjadrenie spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať nový študijný program_Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii_Mgr._DF04.02.2019
2019/69-9070Prešovská univerzita v PrešoveŽiadosť o vyjadrenie spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať nový študijný program_Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii_Bc._DF04.02.2019
2019/68-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK FMFI SP datova veda04.02.2019
2019/65-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu nového ŠP Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), Bc., Mgr.31.01.2019
2019/62-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachŽiadosť o akreditáciu30.01.2019
2019/58-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu NSP_UM_5_PhD_PP_EF_01_201928.01.2019
2019/57-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena spolugaranta v študijnom programe aplikovaná etika (2014) v externej forme25.01.2019
2019/56-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena spolugaranta v študijnom programe aplikovaná etika v dennej forme25.01.2019
2019/54-9070Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneŽiadosť o akreditáciu nového ŠP Verejné zdravotníctvo - po revízii 22.01.2019
2019/53-9070Trnavská univerzita v TrnaveAktualizácia podkladu #403722.01.2019
2019/52-9070Technická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o akreditáciu študijného programu v III. stupni štúdia Protipožiarna ochrana a bezpečnosť na DF TUZVO18.01.2019
2019/46-9070Trnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní existujúcich študijných programov - právo Bc.15.01.2019
2019/44-9070Trnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní existujúcich študijných programov -právo15.01.2019
2019/43-9070Prešovská univerzita v PrešoveZmena v poskytovaní akreditovaného bakalárskeho študijného programu_slovenský jazyk a kultúra v kombinácii /1. stupeň_7329 Prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie)15.01.2019
2019/40-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK FiF HVK vseobecna jazykoveda, zmena spolugaranta, k 2017/208-68AA15.01.2019
2019/39-9070Univerzita Komenského v BratislaveUK LF SP hygiena a SO hygiena, zmeny garantov15.01.2019
2019/38-9070Univerzita J. SelyehoŽiadosť PF UJS o akreditáciu nového študijného programu Didaktika dejepisu14.01.2019
2019/41-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachžiadosť o akreditáciu 11.01.2019

2018

Číslo spisuŽiadateľPredmetDátum doručeniaPodklady
2019/67-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreZmeny garantov31.12.2018
2019/66-9070Univerzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu nového ŠP Muzeológia a kultúrne dedičstvo, PhD. 31.12.2018
2019/64-9070Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUCM UOS Bezpecnostne inzinierstvo31.12.2018
2019/34-9070Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v KošiciachŽiadosť o akreditáciu študijného programu tretieho stupňa imunológia31.12.2018
2019/33-9070Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v KošiciachŽiadosť o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 4.2.15. imunológia31.12.2018
2019/32-9070Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v KošiciachŽiadosť o akreditáciu študijného programu tretieho stupňa veterinárna morfológia a fyziológia31.12.2018
2019/31-9070Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v KošiciachŽiadosť o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia31.12.2018
2019/9-9070Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad VáhomŽiadosť o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať študijný program prvého stupňa28.12.2018
2019/30-9070Slovenská technická univerzita v BratislaveUM STU_Žiadosť o akreditaciu_nova_HVK_PP_PhD_PP28.12.2018
2019/29-9070Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_7_PhD_Trestne_pravo_oprava28.12.2018
2019/27-9070Paneurópska vysoká školaOznámenie o zmene garanta a spolugaranta HVK v študijnom odbore Masmediálne štúdiá28.12.2018
2019/26-9070Technická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o vyjadrenie spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov pre študijný odbor 4192 Lesnícke technológie28.12.2018
2019/25-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrenový doktorandský študijný program28.12.2018
2019/24-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia HVK - dopravné stroje a zariadenia28.12.2018
2019/23-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia doktorandského študijného programu dopravné stroje a zariadenia (2014)28.12.2018
2019/22-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia HVK - strojárske technológie a materiály28.12.2018
2019/21-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia doktorandského študijného programu výrobné technológie (2014)28.12.2018
2019/20-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia HVK - výrobná technika28.12.2018
2019/19-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia doktorandského študijného programu riadiace systémy vo výrobnej technike28.12.2018
2019/18-9070Trnavská univerzita v Trnavežiadosť o akreditáciu nového študijného programu28.12.2018
2019/17-9070Trnavská univerzita v Trnavežiadosť o akreditáciu nového študijného programu28.12.2018
2019/16-9070Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachAkreditácia nového študijného programu 28.12.2018
2019/15-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia inžinierskeho študijného programu kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách /2014/28.12.2018
2019/14-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia bakalárskeho študijného programu kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách /2014/28.12.2018
2019/13-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia bakalárskeho študijného programu riadiace systémy vo výrobnej technike28.12.2018
2019/12-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia inžinierskeho študijného programu riadiace systémy vo výrobnej technike (2014) - denná forma28.12.2018
2019/11-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia inžinierskeho študijného programu riadiace systémy vo výrobnej technike - externá forma28.12.2018
2019/10-9070Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrenový bakalársky študijný program automobilová doprava28.12.2018
2019/7-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu Mgr. učiteľstvo výtvarného umenia v dennom štúdiu27.12.2018
2019/6-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu Bc. učiteľstvo výtvarného umenia v dennom štúdiu27.12.2018
2019/28-9070Paneurópska vysoká školaOznámenie o zmene garanta a spolugaranta ŠP 3. stupňa Masmediálne štúdiá27.12.2018
2018/598-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FiF iniciacia akreditacie UAJL 2. stupen21.12.2018
2018/558-68AAUniverzita Konštantína Filozofa v NitreZmeny garantov21.12.2018
2018/555-68AATechnická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o akreditáciu nového študijného programu v III. stupni štúdia EMLDK na TUZVO21.12.2018
2018/596-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FiF, SP nemecky jazyk a kultura, zmena garanta18.12.2018
2018/595-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_FEI_16_Bc_robotika a kybernetika_12_201718.12.2018
2018/594-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_FEI_15_Bc_elektronika_12_2017 - platná žiadosť18.12.2018
2018/593-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_FEI_15_Bc_elektrotechnika_12_201718.12.2018
2018/592-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_FEI_16_Bc_automobilová mechatronika_12_201718.12.2018
2018/591-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_FEI_15_Bc_jadrové a fyzikálne inžinierstvo_12_201718.12.2018
2018/590-68AASlovenská technická univerzita v Bratislave Žiadosť o akreditáciu ESP_FEI_16_Bc_telekomunikácie_12_201718.12.2018
2018/589-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_FEI_15_Bc_elektroenergetika_12_201718.12.2018
2018/588-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_FEI_16_Bc_aplikovaná informatika_12_201718.12.2018
2018/586-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PraF, pracovne pravo HVK 18.12.2018
2018/585-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FiF, SP pedagogika, 3. stupen17.12.2018
2018/584-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFSV UCM zmena garanta a spolugarantov SSaP13.12.2018
2018/580-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP TMaISV, Bc, EF (SjF)12.12.2018
2018/579-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP KaB, Bc, EF (SjF) -nové12.12.2018
2018/578-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP DI, Bc, EF (SjF)12.12.2018
2018/577-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP ECH, Bc, DF (FMMR)12.12.2018
2018/572-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu bakalárskeho študijného programu manažment v dennej a externej forme štúdia na PF KU06.12.2018
2018/571-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuZmena v poskytovaní akreditovaného doktorandského študijného programu história v dennej a externej forme štúdia na FF KU06.12.2018
2018/570-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuZmena v poskytovaní akreditovaného magisterského študijného programu učiteľstvo histórie (v kombinácii) v dennej forme štúdia na FF KU06.12.2018
2018/569-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuZmena v poskytovaní akreditovaného bakalárskeho študijného programu učiteľstvo histórie (v kombinácii) v dennej forme štúdia na FF KU06.12.2018
2018/568-68AAVysoká škola múzických umení v BratislavePodklady - zmena v poskytovaní ŠP05.12.2018
2018/567-68AAVysoká škola múzických umení v BratislavePodklady k akreditácií ŠP05.12.2018
2018/552-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu Mgr. sociálna práca v dennom aj externom štúdiu PF UMB05.12.2018
2018/551-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu Bc. sociálna práca v dennom aj externom štúdiu PF UMB 05.12.2018
2018/549-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu Bc.ekonomika a manažment sociálnej práce v dennom aj externom štúdiu PF UMB 05.12.2018
2018/566-68AAVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislaveSP_18_Mgr_fyzioterapia_Bratislava 28.11.2018
2018/565-68AAVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislaveSP_6_PhD_Misijna_charitativna_a_rozvojova_cinnost_Bratislava28.11.2018
2018/564-68AAEkonomická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu garancií27.11.2018
2018/562-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu magisterského študijného programu Sociálna práca v externej forme štúdia na PF KU22.11.2018
2018/557-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu 20.11.2018
2018/556-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu 20.11.2018
2018/554-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu 20.11.2018
2018/553-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu 20.11.2018
2018/548-68AAEkonomická univerzita v BratislaveEUBA - zmena garancií15.11.2018
2018/544-68AAEkonomická univerzita v BratislaveEUBA - FHI - akreditácia HVK15.11.2018
2018/546-68AAUniverzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu nového ŠP FF UKF - Náuka o dobrom živote, Bc.14.11.2018
2018/545-68AAUniverzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu nového ŠP FF UKF - Pamiatková starostlivosť o kultúrne dedičstvo, Bc.14.11.2018
2018/543-68AAŽilinská univerzita v ŽilineŽU_FRI_Informatika_konverzný09.11.2018
2018/542-68AAŽilinská univerzita v ŽilineŽU_FRI_Počítačové inžinierstvo_Konverzný09.11.2018
2018/541-68AAŽilinská univerzita v ŽilineŽU_FRI_Inteligentne informacne systemy09.11.2018
2018/540-68AAŽilinská univerzita v ŽilineŽU_FRI_PhD_Aplikovaná informatika09.11.2018
2018/539-68AAŽilinská univerzita v ŽilineŽU_FRI_PhD_Manažment09.11.2018
2018/538-68AAŽilinská univerzita v ŽilineŽU_FRI_Biomedicinska_informatika09.11.2018
2018/537-68AAŽilinská univerzita v ŽilineŽU_FRI_Informatika a riadenie09.11.2018
2018/535-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FM SP medzinarodny manazment, 2. stupen02.11.2018
2018/536-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PdF, SP ucitelstvo hudobneho umenia, Mgr.31.10.2018
2018/534-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFPV UCM biomedicinska chemia - zmena garanta31.10.2018
2018/532-68AAHudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o, odborná vysoká školanový ŠP HUAJA_ArtD24.10.2018
2018/526-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu 19.10.2018
2018/525-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu19.10.2018
2018/524-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu19.10.2018
2018/523-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu19.10.2018
2018/520-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP AE, Ing, DF, Sj, Aj (FEI)17.10.2018
2018/519-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP FIPM, Bc, DF, Sj, Aj (FEI)17.10.2018
2018/518-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP AES, Bc, DF, Sj, Aj (FEI)17.10.2018
2018/517-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP PS, Bc, DF, Sj, Aj (FEI)17.10.2018
2018/516-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu existujúceho ŠP PaRE, PhD, D/E (EkF)17.10.2018
2018/515-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu existujúceho ŠP FBI, Ing, EF (EkF)17.10.2018
2018/514-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu existujúceho ŠP EaMVS, Bc, D/E (EkF)17.10.2018
2018/513-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PdF novy SP didaktika cudzich jazykov a literatur, 3. stupen16.10.2018
2018/512-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PdF novy SP didaktika spolocenskovednych predmetov, 3. stupen16.10.2018
2018/510-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FiF finsky jazyk a kultura v kombinacii (PT)16.10.2018
2018/508-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FiF polsky jazyk a kultura v kombinacii (PT), zmeny KSP A3 a KSP A609.10.2018
2018/507-68AAVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavežiadosť09.10.2018
2018/506-68AAUniverzita J. SelyehoŽiadosť PF UJS o zmeny v poskytovaní študijného programu tretieho stupňa Maďarský jazyk a literatúra 05.10.2018
2018/504-68AAUniverzita J. SelyehoŽiadosť PF UJS o zmenu v poskytovaní bakalárskeho a magisterského študijného programu Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) v študijnom odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov05.10.2018
2018/503-68AAUniverzita J. SelyehoŽiadosť PF UJS o zmenu v poskytovaní bakalárskeho študijného programu Maďarský jazyk a literatúra v študijnom odbore 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry05.10.2018
2018/502-68AAUniverzita J. SelyehoŽiadosť PF UJS o zmenu spolugaranta bakalárskeho a magisterského študijného programu Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) v študijnom odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov05.10.2018
2018/501-68AAŽilinská univerzita v ŽilineZU_FHV_akreditacia_PhD_oprava04.10.2018
2018/500-68AATrnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní existujúcich študijných programov_oprava04.10.2018
2018/499-68AATrnavská univerzita v TrnaveOznámenie o zmenách v poskytovaní existujúcich študijných programov - etika a morálna filozofia04.10.2018
2018/497-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveBiologia AJ03.10.2018
2018/496-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveEuropske studia a politiky03.10.2018
2018/495-68AAVysoká škola manažmentu v TrenčíneVŠM - zmeny02.10.2018
2018/493-68AAŽilinská univerzita v ŽilineZU_FHV_iniciacia27.09.2018
2018/491-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PdF zmena metody studia na 47 SP25.09.2018
2018/489-68AAPaneurópska vysoká školaŽiadosť o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore Správne právo24.09.2018
2018/488-68AASlovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePodklady pre akreditaciu Fyziologická a klinická výživa21.09.2018
2018/487-68AAUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachŽiadosť o akreditáciu nového študijného programu_Medzinárodné právo_UPJS_PrF17.09.2018
2018/486-68AAUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachAkreditácia existujúceho študijného programu_Medzinárodné právo_UPJŠ_PrF17.09.2018
2018/485-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_10_PhD_Sanácia_environmentálnych_záťaží - výmena spolugaranta17.09.2018
2018/483-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu17.09.2018
2018/482-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu17.09.2018
2018/484-68AAVysoká škola múzických umení v BratislavePodklady k akreditácii ŠP14.09.2018
2018/481-68AAUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachUPJŠ_zmena spolugaranta_Geoinformatika10.09.2018
2018/480-68AAVysoká škola múzických umení v BratislavePodklady - zmena v poskytovaní HVK06.09.2018
2018/479-68AAVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislaveŽiadosť o zmenu garanta ŠP Ošetrovateľstvo Rožňava06.09.2018
2018/478-68AAVysoká škola múzických umení v BratislavePodklady - zmena v poskytovaní ŠP06.09.2018
2018/477-68AAVysoká škola výtvarných umení v BratislaveNové študijné programy05.09.2018
2018/474-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveSvF_Žiadosť o zmenu v poskytovaní SP (zmena OŠP)_05_Bc_PSA_08_201805.09.2018
2018/473-68AAVysoká škola DanubiusSplynutie fakúlt VŠD05.09.2018
2018/472-68AAVysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v PrešoveZmena spoluzabezpecujuceho05.09.2018
2018/464-68AAVysoká škola múzických umení v BratislavePodklady k akreditácií ŠP30.08.2018
2018/463-68AATrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneŽiadosť o akreditáciu ŠP27.08.2018
2018/462-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveMTF_Žiadosť o zmenu v poskytovaní SP (zmena OŠP)_14_Bc_PPT_08_201827.08.2018
2018/442-68AAŽilinská univerzita v ŽilineZU_SjF_reakreditacia_PhD27.08.2018
2018/460-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveMTF_Žiadosť o zmenu v poskytovaní SP (zmena OŠP)_14_Ing_PPN_08_201822.08.2018
2018/459-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PedF SP pedagogicky asistent pre inkluzivne vzdelavanie, reakreditacia15.08.2018
2018/455-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PedF SP didaktika dejepisu, reakreditacia15.08.2018
2018/467-68AATrnavská univerzita v Trnaveoznámenie o zmenách garantov na FF TU13.08.2018
2018/458-68AASlovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePodklady pre akreditaciu Bc_LVMZ_externe FZ - oprava09.08.2018
2018/457-68AASlovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePodklady pre akreditaciu Bc_OSE_externe FZ - oprava09.08.2018
2018/453-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PedF logopedia, zmena KSP-A309.08.2018
2018/456-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FM SP manazment Mgr. externa forma07.08.2018
2018/451-68AAUniverzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu nového ŠP FF UKF - Politológia, PhD.07.08.2018
2018/450-68AASlovenská technická univerzita v BratislavePredloženie podkladov k iniciácii akreditácie SP SjF_16_PhD_MECHATRONIKA_08_201807.08.2018
2018/447-68AAVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislaveZiadost SP_6_Bc_Socialna_praca_Rimavska_Sobota06.08.2018
2018/446-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu PhD Teológia PF UMB 30.07.2018
2018/445-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu PhD Predškolská a elementárna pedagogika PF UMB 30.07.2018
2018/444-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena v poskytovaní študijného programu PhD Andragogika PF UMB 30.07.2018
2018/443-68AAŽilinská univerzita v ŽilineZU_SjF_zmena_spolugaranta27.07.2018
2018/434-68AAŽilinská univerzita v ŽilineZU_SjF_reakreditacia_Bc27.07.2018
2018/431-68AASlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia bakalárskeho študijného programu agrobiotechnológie /2014/25.07.2018
2018/428-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o vyjadrenie spôsobilosti LF TUKE uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v ŠO D25.07.2018
2018/427-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o zmenu garanta ŠP PRLP, Bc, DF (LF)25.07.2018
2018/426-68AAEkonomická univerzita v BratislaveEUBA - OF - zmena garanta25.07.2018
2018/432-68AASlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia bakalárskeho študijného programu potraviny a technológie v gastronómii24.07.2018
2018/430-68AASlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia inžinierskeho študijného programu aplikovaná biológia /2014/24.07.2018
2018/429-68AASlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia inžinierskeho študijného programu bezpečnosť a kontrola potravín /2014/24.07.2018
2018/433-68AASlovenská akadémia vied v Bratislavezmena garanta 23.07.2018
2018/330-68AAVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislaveSP_6_PhD_Misijna_charitativna_a_rozvojova_cinnost22.07.2018
2018/424-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FaF SP a SO farmaceuticka chemia, zmena garanta19.07.2018
2018/422-68AASlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrenový bakalársky študijný program agroekológia19.07.2018
2018/421-68AASlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrenový bakalársky študijný program výživa ľudí19.07.2018
2018/423-68AASlovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePodklady pre akreditaciu Bc_osetrovatelstvo_externe FOaZOS18.07.2018
2018/420-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PriF SP Biological Chemistry18.07.2018
2018/417-68AATrnavská univerzita v Trnavežiadosť o akreditáciu existujúceho študijného programu 18.07.2018
2018/419-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PriF SP dynamicka geologia17.07.2018
2018/418-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PriF SP environmental studies a environmentalna ekologia v SO ochrana a vyuzivanie krajiny17.07.2018
2018/416-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PriF medicinska biologia Bc.17.07.2018
2018/415-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PriF, SP 1. stupna geografia rozvoj regionov a europska integracia, zmena garanta17.07.2018
2018/414-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PriF SP a SO anorganicka chemia, zmeny garantov13.07.2018
2018/413-68AATrnavská univerzita v Trnaveziadost o akreditaciu- Skolska pedagogika13.07.2018
2018/412-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFPV UCM Bc biologia13.07.2018
2018/411-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFMK UCM ymena garanta12.07.2018
2018/407-68AAPrešovská univerzita v PrešoveŽiadosť o vyjadrenie spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať nový študijný program_Bc._Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)09.07.2018
2018/406-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFPV UCM chemia AJ09.07.2018
2018/405-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFPV UCM biotechnologie09.07.2018
2018/404-68AAPaneurópska vysoká školaOznámenie o zmene garanta a spolugaranta HVK trestné právo 09.07.2018
2018/403-68AAPaneurópska vysoká školaOznámenie o zmene garanta a spolugaranta študijného programu 3. stupňa Trestné právo06.07.2018
2018/402-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu doktorandského študijného programu Poradenstvo a sociálna komunikácia v dennej forme študia na PF KU04.07.2018
2018/399-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFPV UCM Bc Chemia04.07.2018
2018/398-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFF UCM Mgr Psychologia04.07.2018
2018/401-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK LF SP lekarske neurovedy03.07.2018
2018/400-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PriF SP regionalna geografia, HVK SO geografia03.07.2018
2018/384-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciHVK_ Pedagogika - výmena spolugaranta_PF UMB Banská Bystrica 28.06.2018
2018/393-68AAUniverzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu existujúceho ŠP FPV UKF - Aplikovaná informatika, Mgr. 26.06.2018
2018/392-68AAUniverzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu existujúceho ŠP FPV UKF - Geografia v reg. rozvoji, Mgr. 26.06.2018
2018/391-68AAUniverzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu existujúceho ŠP FPV UKF - Biológia, Mgr. 26.06.2018
2018/390-68AAUniverzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu existujúceho ŠP FPV UKF - Environmentalistika, Mgr.26.06.2018
2018/389-68AAUniverzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu existujúceho ŠP FPV UKF - Matematicko-štatistické a inf. metódy v ekonómii a finančníctve, Bc. 26.06.2018
2018/388-68AAUniverzita Konštantína Filozofa v NitreŽiadosť o akreditáciu existujúcich ŠP FPV UKF - Fyzika, Bc., Mgr.26.06.2018
2018/387-68AAPrešovská univerzita v PrešoveStredoeuropske_studia_Mgr._casove_obedzenie_priznanych_prav26.06.2018
2018/386-68AAPrešovská univerzita v PrešoveSlovensky_jazyk_a_kultura_v_kombinaci_Mgr._casove_obedzenie_priznanych_prav26.06.2018
2018/385-68AAPrešovská univerzita v PrešoveRuske_studia_Mgr._casove_obedzenie_priznanych_prav26.06.2018
2018/383-68AAPrešovská univerzita v PrešoveMedialne_studia_Mgr._reakreditacia_casove_obedzenie_priznanych_prav26.06.2018
2018/380-68AAPrešovská univerzita v PrešoveAnglicky_jazyk_a_anglofonne_kultury_Mgr._casove_obedzenie_priznanych_prav26.06.2018
2018/379-68AAPrešovská univerzita v PrešoveUcitelstvo_hudobneho_umenia_v_kombinacii_Mgr._casove_obedzenie_priznanych_prav26.06.2018
2018/378-68AAPrešovská univerzita v PrešoveUcitelstvo_socialnej_prace_Mgr._casove_obedzenie_priznanych_prav26.06.2018
2018/377-68AAUniverzita Konštantína Filozofa v NitreZmena garanta ŠP FPV UKF - Aplikovaná informatika, Mgr. 26.06.2018
2018/376-68AAPrešovská univerzita v PrešoveUcitelstvo_slovenskeho_jazyka_a_literatury_Mgr._casove_obedzenie_priznanych_prav26.06.2018
2018/382-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o zmenu personal. zabezp. v priznaných právach SjF TUKE uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v ŠO ESaZ25.06.2018
2018/381-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť SjF o zmenu spolugaranta ŠP ESaZ, PhD, D/E25.06.2018
2018/375-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FSEV SP socialna a pracovna psychologia, SO socialna psychologia a psychologia prace22.06.2018
2018/374-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť FBERG o akreditáciu ŠP ZPaBT, Ing, en22.06.2018
2018/373-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť FBERG o akreditáciu exist. ŠP ZPaBT, Ing, DF22.06.2018
2018/372-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť FBERG o akreditáciu ŠP G, Ing, D/E en22.06.2018
2018/371-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť FBERG o akreditáciu ŠP G, Bc, D/E en22.06.2018
2018/370-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť FBERG o akreditáciu ŠP ZPaBT, Ing, EF22.06.2018
2018/369-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZmena HVK Obchodné a finančné právo21.06.2018
2018/365-68AAPrešovská univerzita v PrešoveŽiadosť o vyjadrenie spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať nový študijný program_Bc._Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)21.06.2018
2018/363-68AAŽilinská univerzita v ŽilineŽU EF reakreditácia 21.06.2018
2018/362-68AASlovenská akadémia vied v BratislaveŽiadosť externej vzdelávacej inštitúcie ÚMB SAV v Bratislave o akreditáciu pre školenie PhD-štúdia (Biochémia) v spolupráci s PriF UK v Bratislave21.06.2018
2018/361-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť FMMR o zmenu ŠP H, Bc, DF20.06.2018
2018/360-68AAŽilinská univerzita v ŽilineZU zmena personalneho zabezpecenia 20.06.2018
2018/359-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFF UCM AJ20.06.2018
2018/368-68AAPrešovská univerzita v PrešovePBF_HKVK_sprievodny_list_zmena_spolugaranta_Pravoslavna_teologia19.06.2018
2018/367-68AAPrešovská univerzita v PrešovePBF_PhD._sprievodny_list_zmena_spolugaranta_Pravoslavna_teologia19.06.2018
2018/358-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP WJaST(ZSaPU), Ing, DF, Aj (SjF) nové18.06.2018
2018/366-68AAUniverzita Konštantína Filozofa v NitreHVK Cudzie jazyky a kultúry - zmena spolugaranta15.06.2018
2018/348-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu bakalárskeho študijného programu učiteľstva telesnej výchovy v kombinácii (oprava)15.06.2018
2018/347-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu Bc. UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY DF-PF (oprava) 15.06.2018
2018/356-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PraF zmeny garantov SP a HVK obcianske pravo, ustavne pravo, spravne pravo13.06.2018
2018/343-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť FMMR o zmenu spolugarantov ŠP TT, PhD, D/E07.06.2018
2018/342-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o vyjadrenie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov pre FBERG v ŠO A07.06.2018
2018/345-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu doktorandského študijného programu fyzioterapia04.06.2018
2018/340-68AATrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneZmena garanta04.06.2018
2018/339-68AASlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrebakalársky študijný program04.06.2018
2018/341-68AAAkadémia umení v Banskej Bystrici Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B1 30.05.2018
2018/329-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FSEV SP socialna antropologia externe PhD. 28.05.2018
2018/327-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP AM, Ing, DF, Aj (SjF)25.05.2018
2018/326-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP BE(BI), Ing, DF, Aj (SjF)25.05.2018
2018/325-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP DI, Ing, DF, Aj (SjF)25.05.2018
2018/324-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP PQE(IKP), Ing, DF, Aj (SjF)25.05.2018
2018/323-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP M, Ing, DF, Aj (SjF)25.05.2018
2018/322-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP II(PI), Ing, DF, Aj (SjF)25.05.2018
2018/321-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť FBERG o akreditáciu exist. ŠP PL, Ing, D/E25.05.2018
2018/319-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP CMEP(PPSV), Ing, DF, Aj (SjF)25.05.2018
2018/318-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP MET(ST), Ing, DF, Aj (SjF)25.05.2018
2018/317-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP IE(PI), Bc, DF, Aj (SjF)25.05.2018
2018/316-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP PaO, Bc, DF, Aj (SjF)25.05.2018
2018/315-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP CMEP(PPSV), Bc, DF, Aj (SjF)25.05.2018
2018/314-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveSjF_Žiadosť o akreditáciu NSP _14_Bc_PTDVT_NŠP_POBSP_05_201825.05.2018
2018/313-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť FMMR o zmenu garanta ŠP PMaT, Bc, DF25.05.2018
2018/312-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveSjF_Žiadosť o akreditáciu NSP _14_PhD_VSAZ_AJ_05_201824.05.2018
2018/311-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveSjF_Žiadosť o zmenu v poskytovaní SP (ZSG, KSP-A3)_14_PhD_VSAZ_05_201824.05.2018
2018/310-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveSjF_Žiadosť o zmenu v poskytovaní SP (ZSG, KSP-A3)_14_PhD_VSAZ_dobiehajúci_05_201824.05.2018
2018/309-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveSjF_Žiadosť o zmenu v poskytovaní SP (ZSG, KSP-A3)_5_PhD_APLM_dobiehajúci_05_201824.05.2018
2018/306-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveSjF_Žiadosť o zmenu v poskytovaní SP (KSP-A3)_14_Bc_EVT_05_201824.05.2018
2018/305-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveSjF_Žiadosť o zmenu v poskytovaní SP (KSP-A6)_14_Bc_AMPS_05_201824.05.2018
2018/308-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveSjF_STU_Ziadost_zmena_SG_HVK_14_strojarstvo23.05.2018
2018/304-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFPV UCM Mgr_aplikovana_informatika23.05.2018
2018/303-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFPV UCM Bc_aplikovana_informatika23.05.2018
2018/301-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FSEV SP aplikovana ekonomia, zmena garanta23.05.2018
2018/307-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveMTF_Žiadosť o zmenu v poskytovaní SP (ZSG, KSP-A3)_14_PhD_VZAS_05_2018 21.05.2018
2018/300-68AAUniverzita J. SelyehoŽiadosť EF UJS o zmenu plnenia kritéria KSP-A3 bakalárskeho študijného programu21.05.2018
2018/298-68AAEkonomická univerzita v BratislaveEUBA - akreditacia SP - FHI - nove21.05.2018
2018/299-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PraF pracovne pravo PhD.18.05.2018
2018/297-68AAVysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešovezmena v poskytovaní študijného programu17.05.2018
2018/296-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFSV UCM 7763 socialne sluzby a poradenstvo14.05.2018
2018/295-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFF UCM 7106 etnolgia14.05.2018
2018/294-68AAVysoká škola múzických umení v BratislavePodklady k akreditácii ŠP14.05.2018
2018/293-68AAVysoká škola DanubiusŽiadosť o zmenu garanta-medzinárodné vzťahy, bakalár14.05.2018
2018/291-68AATrnavská univerzita v Trnavezmena garanta- psychologia TU FF10.05.2018
2018/290-68AAPrešovská univerzita v Prešovegeografia_a_aplikovana_geoinformatika_Bc._DF_AJ_SJ_reakreditacia09.05.2018
2018/289-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP Kyb, Ing, DF, Sj, Aj (FEI)07.05.2018
2018/288-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu existujúceho ŠP SEU, Bc, DF, Sj, Aj (SvF)07.05.2018
2018/287-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK JLF vseobecne lekarstvo AJ04.05.2018
2018/286-68AASlovenská akadémia vied v BratislaveŽiadosť o akreditáciu novej činnosti04.05.2018
2018/283-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o priznanie práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca na PF KU04.05.2018
2018/285-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu bakalárskeho študijného programu Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby na PF KU03.05.2018
2018/284-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Bc_slovencina_v_lingvokult_kompetencii_zahr_studentov30.04.2018
2018/281-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK LF normalna a patologicka fyziologia, zmena garanta SP aj HVK30.04.2018
2018/280-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FMFI technicka fyzika30.04.2018
2018/278-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnavePosudenie sposobilosti ekonomia verejnej politiky FSV UCM26.04.2018
2018/277-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveZmena garantov FF UCM26.04.2018
2018/276-68AAŽilinská univerzita v ŽilineZU zmena nazvu Elektrotechnickej fakulty 26.04.2018
2018/275-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu existujúceho ŠP SEU, Bc, DF, Sj, Aj (SvF)23.04.2018
2018/274-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu existujúceho ŠP TMS, Ing, EF (SvF)23.04.2018
2018/273-68AAUniverzita J. SelyehoŽiadosť o akreditáciu existujúceho magisterského študijného programu Misiológia, diakonia a sociálna starostlivosť 23.04.2018
2018/272-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť FBERG o zmenu garanta ŠP RKPaSS, Ing, D/E23.04.2018
2018/271-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK JLF osetrovatelstvo19.04.2018
  2018/270-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnavePosúdenie spôsobilosti uskutočňovať študijné programy18.04.2018
  2018/269-68AASlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrezmena študijného programu18.04.2018
  2018/268-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciZiadost_o_zmenu_spolugaranta_v_studijnom_programe_ucitelstvo_pre_primarne_vzdelavanie_Mgr18.04.2018
  2018/267-68AASlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrezmena študijného programu18.04.2018
  2018/266-68AASlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrezmena študijného programu18.04.2018
  2018/207-68AAPaneurópska vysoká školaOznámenie o zmene garanta študijného programu 1. a 2. stupňa 18.04.2018
  2018/264-68AATrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneNová žiadosť13.04.2018
  2018/262-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveZiadosť o zmenu SG_HVK_5_Stavebnictvo11.04.2018
  2018/261-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveZiadosť o zmenu SG_HVK_19_Krajinarstvo11.04.2018
  2018/259-68AAPaneurópska vysoká školaOznámenie o zmene garanta študijného programu 1. stupňa Právo10.04.2018
  2018/260-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK LF psychiatria, zmena garanta SP aj HVK09.04.2018
  2018/258-68AASlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitrereakreditácia inžinierskeho študijného programu manažment podniku06.04.2018
  2018/256-68AAUniverzita Konštantína Filozofa v NitreZmeny v poskytovaní ŠP Kulturológia (Bc., Mgr.) - zmeny garantov29.03.2018
  2018/255-68AASlovenská akadémia vied v BratislaveŽiadosť o akreditáciu novej činnosti29.03.2018
  2018/247-68AASlovenská akadémia vied v BratislaveŽiadosť o zmenu garanta28.03.2018
  2018/251-68AAAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom MikulášiŽiadosť o akreditáciu EŠP 23 PhD Elektronické zbraňové systémy26.03.2018
  2018/250-68AAAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom MikulášiŽiadosť o akreditáciu EŠP 23 PhD Vojenské spojovacie a informačné systémy26.03.2018
  2018/249-68AAAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom MikulášiŽiadosť o akreditáciu EŠP 23 PhD Zbraňové systémy, zbrane a ich časti26.03.2018
  2018/248-68AAAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom MikulášiŽiadosť o akreditáciu EŠP 23 Bc Bezpečnosť a obrana štátu26.03.2018
  2018/246-68AAAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom MikulášiŽiadosť o akreditáciu EŠP 23 PhD Bezpečnosť a obrana štátu26.03.2018
  2018/241-68AAAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom MikulášiŽiadosť o akreditáciu EŠP 23 Ing Elektronické zbraňové systémy26.03.2018
  2018/240-68AAAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom MikulášiŽiadosť o akreditáciu EŠP 23 Bc Elektronické zbraňové systémy26.03.2018
  2018/239-68AAAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom MikulášiŽiadosť o akreditáciu EŠP 23 Ing Vojenské spojovacie a informačné systémy26.03.2018
  2018/238-68AAAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom MikulášiŽiadosť o akreditáciu EŠP 23 Bc Vojenské spojovacie a informačné systémy26.03.2018
  2018/237-68AAAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom MikulášiŽiadosť o akreditáciu EŠP 23 Ing Zbraňové systémy, zbrane a ich časti26.03.2018
  2018/236-68AAAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom MikulášiŽiadosť o akreditáciu EŠP 23 Bc Zbraňové systémy, zbrane a ich časti26.03.2018
  2018/235-68AAAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom MikulášiŽiadosť o akreditáciu EŠP 23 Mgr Bezpečnosť a obrana štátu26.03.2018
  2018/230-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu NSP_FCHPT_12_Bc_BBFFCH426.03.2018
  2018/228-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu NSP_FCHPT_12_Bc_BBFFCH26.03.2018
  2018/234-68AAUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachŽiadosť o akreditáciu šp učiteľstvo histórie23.03.2018
  2018/227-68AATechnická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o akreditáciu nových študijných programov AGG na LF TUZVO23.03.2018
  2018/243-68AATechnická univerzita v KošiciachIniciácia akreditácie HVK ŠO KP (FMMR)21.03.2018
  2018/242-68AATechnická univerzita v KošiciachIniciácia akreditácie ŠP IKP, D/E, Sj, Aj (FMMR)21.03.2018
  2018/224-68AATechnická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o zmenu garanta na II. stupni štúdia na LF TUZVO21.03.2018
  2018/244-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FiF novy SP muzeologia a kulturne dedicstvo (3. stupen)20.03.2018
  2018/223-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FiF ucitelstvo anglickeho jazyka a literatury v kombinacii, zmena garanta20.03.2018
  2018/222-68AAVysoká škola múzických umení v BratislavePodklady k akreditácií - spoločný ŠP19.03.2018
  2018/210-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuZmena v poskytovaní akreditovaného magisterského študijného programu katolícka teológia 16.03.2018
  2018/211-68AAŽilinská univerzita v ŽilineŽU_FHV_reakreditácia študijného programu15.03.2018
  2018/208-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FTVS reakreditacie SP14.03.2018
  2018/206-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FMFI kognitivna veda, zmeny14.03.2018
  2018/220-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_SjF_5_16_Ing_AMAM_03_201812.03.2018
  2018/219-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Mgr_slov_jazyk_lit-angl_jazyk_kult12.03.2018
  2018/218-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Mgr_filozofia-nem_jazyk_kult12.03.2018
  2018/217-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_3-2_Mgr_historia-nem_jazyk_kult12.03.2018
  2018/216-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_3-2_Mgr_historia-rus_jazyk_kult12.03.2018
  2018/215-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Mgr_filozofia-rus_jazyk_kult12.03.2018
  2018/214-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Mgr_rusky_jazyk_kult_ex12.03.2018
  2018/213-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Mgr_aplik_etika-nem_jazyk_kult12.03.2018
  2018/212-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Mgr_slov_jazyk_lit-filozofia12.03.2018
  2018/205-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu v poskytovaní SP (ZG, KSP-A3)_SjF_16_PhD_MECH_03_201812.03.2018
  2018/204-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu v poskytovaní SP (ZG, KSP-A3)_SjF_05_PhD_APLM_03_201812.03.2018
  2018/200-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2-3_Mgr_slov_jazyk_lit-historia12.03.2018
  2018/199-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Mgr_angl_jazyk_kult-aplik_etika12.03.2018
  2018/198-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Mgr_slov_jazyk_lit-franc_jazyk_kult12.03.2018
  2018/197-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Mgr_slov_jazyk_lit-rus_jazyk_kult12.03.2018
  2018/196-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Mgr_slov_jazyk_lit-nem_jazyk_kult12.03.2018
  2018/195-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2-3_Mgr_fran_jazyk_kult-historia12.03.2018
  2018/194-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_1_Mgr_ucitelstvo_rus_jazyka_lit_komb12.03.2018
  2018/193-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Mgr_filozofia12.03.2018
  2018/192-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2-3_Mgr_angl_jazyk_kult-historia12.03.2018
  2018/191-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2-3_Mgr_aplik_etika-historia12.03.2018
  2018/190-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2-3_Mgr_filozofia-historia12.03.2018
  2018/189-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Mgr_filozofia-fran_jazyk_kult12.03.2018
  2018/187-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu v poskytovaní SP(ZG, KSP-A3)_SjF_05_16_Bc_AMAM_03_201812.03.2018
  2018/183-68AAUniverzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v KošiciachŽiadosť o vyjadrenie k zmene v poskytovaní študijného programu09.03.2018
  2018/181-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP ekológia a ochrana ekosystémov - magisterský stupeň štúdia09.03.2018
  2018/180-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Mgr_angl_jazyk_kult-filozofia09.03.2018
  2018/179-68AAUniverzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v KošiciachŽiadosť o akreditáciu spôsobilosti uskutočňovať nový študijný program Kanisterapia a hipoterapia09.03.2018
  2018/188-68AAŽilinská univerzita v ŽilineŽU- PEDaS, reakreditácia študijného programu 08.03.2018
  2018/186-68AAŽilinská univerzita v ŽilineŽU-PEDaS, reakreditacia študijného programu 2208.03.2018
  2018/185-68AAŽilinská univerzita v ŽilineZU EF, reakreditácia08.03.2018
  2018/177-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_FIIT_16_Bc_IB4_03_201807.03.2018
  2018/176-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_FIIT_16_Ing_IT2_03_201807.03.2018
  2018/175-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_FIIT_16_Ing_IT3_03_201807.03.2018
  2018/174-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_FIIT_16_Bc_IB3_03_201807.03.2018
  2018/173-68AAPrešovská univerzita v PrešoveŽiadosť o vyjadrenie spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať nový študijný program_Ošetrovateľstvo v študijnom odbore 7.4.1 Ošetrovateľstvo (5602) v 1. stupni (Bc.), v externej forme štúdia, v slovenskom jazyku07.03.2018
  2018/171-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK JLF SP, HVK anatomia, histologia a embryologia 06.03.2018
  2018/168-68AAHudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o, odborná vysoká školaKA HUAJA06.03.2018
  2018/167-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu magisterského študijného programu Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) na PF KU06.03.2018
  2018/166-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FiF zmeny garantov/spolugarantov SP a HVK06.03.2018
  2018/165-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2-3_Bc_etnologia-filozofia05.03.2018
  2018/164-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2-3_Bc_filozofia-historia05.03.2018
  2018/163-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Bc_angl_jazyk_kult-filozofia05.03.2018
  2018/162-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Bc_filozofia-fran_jazyk_kult05.03.2018
  2018/160-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuZmena v poskytovaní akreditovaného doktorandského študijného programu Charitatívna a misijná práca na TF KU05.03.2018
  2018/159-68AAPaneurópska vysoká školaOznámenie o zmene spolugaranta študijného programu 3. stupňa Trestné právo05.03.2018
  2018/158-68AAPaneurópska vysoká školaOznámenie o zmene spolugaranta HVK trestné právo 05.03.2018
  2018/157-68AAPaneurópska vysoká školaŽiadosť o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať študijný program tretieho stupňa Správne právo v študijnom odbore 3. 4. 4 Správne právo05.03.2018
  2018/153-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Bc_filozofia-nem_jazyk_ku05.03.2018
  2018/152-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Bc_filozofia-rus_jazyk_kult05.03.2018
  2018/151-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu magisterského študijného programu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii dennej forme štúdia na FF KU05.03.2018
  2018/149-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Bc_filozofia05.03.2018
  2018/148-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciSP_2_Bc_slov_jazyk_lit-filozofia05.03.2018
  2018/147-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuZmena v poskytovaní akreditovaného bakalárskeho študijného programu sociálna práca na TF KU05.03.2018
  2018/146-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii dennej forme štúdia na FF KU05.03.2018
  2018/145-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuZmena v poskytovaní akreditovanéhomagisterského študijného programu sociálna práca na TF KU05.03.2018
  2018/161-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK FiF reakreditacie SP01.03.2018
  2018/150-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu doktorandského študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika v dennej a externej forme štúdia01.03.2018
  2018/144-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu magisterského študijného programu Fyzioterapia v dennej forme štúdia01.03.2018
  2018/142-68AAVysoká škola výtvarných umení v BratislaveAkreditácia existujúcich študijných programov28.02.2018
  2018/141-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu nového ŠP LaKT, PhD, D/E, Sj, Aj (LF)28.02.2018
  2018/140-68AATechnická univerzita vo ZvoleneŽiadosť o zmenu spolugaranta pre priznané práva na menovacie a habilitačné konania v študijnom odbore Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií na FEE TUZVO27.02.2018
  2018/139-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PraF HVK medzinarodne pravo27.02.2018
  2018/138-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu v poskytovaní SP(KSP-A3)_SvF_19_Bc_KKP_02_201827.02.2018
  2018/137-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu v poskytovaní SP(KSP-A3)_SvF_05_Bc_STOP_02_201827.02.2018
  2018/136-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu v poskytovaní SP(KSP-A3)_SvF_05_Bc_PSA_02_201827.02.2018
  2018/135-68AAPrešovská univerzita v Prešovežiadosť o vyjadrenie, spôsobilosť vysokej školy naďalej uskutočňovať existujúci magisterský študijný program Špeciálna pedagogika v študijnom odbore 1.01.06 Špeciálna pedagogika (7518) uskutočňovaného v dennej forme štúdia, v slovenskom jazyku26.02.2018
  2018/133-68AATrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneHabilitačné a inauguračné konanie26.02.2018
  2018/125-68AAAkadémia Policajného zboru v BratislaveŽiadosť o reakreditáciu študijného programu22.02.2018
  2018/121-68AASlovenská akadémia vied v BratislaveŽiadosť Ústavu Molekulárnej Biológie SAV o zmenu spolugaranta pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 4.2.4 Mikrobiológia.21.02.2018
  2018/123-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu bakalárskeho študijného programu Špeciálna pedagogika v dennej forme štúdia na PF KU20.02.2018
  2018/122-68AAŽilinská univerzita v ŽilineZU_EF_20.02.2018
  2018/120-68AASlovenská akadémia vied v BratislaveŽiadosť Ústavu Molekulárnej Biológie SAV o zmenu spolu-garantov pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 4.2.3 Molekulárna Biológia.20.02.2018
  2018/119-68AAŽilinská univerzita v ŽilineZU_EF_zmena garantov20.02.2018
  2018/118-68AAPrešovská univerzita v Prešovezmena v poskytovaní akreditovaného bakalárskeho študijného programu učiteľstvo dejepisu v kombinácii /1. stupeň v študijnom odbore 7656 Učiteľstvo akademických predmetov 20.02.2018
  2018/117-68AAPrešovská univerzita v Prešovezmena v poskytovaní akreditovaného bakalárskeho študijného programu učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii /1. stupeň v študijnom odbore 7658 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 20.02.2018
  2018/116-68AAUniverzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v KošiciachŽiadosť o akreditáciu spôsobilosti uskutočňovať nový študijný program Farmácia19.02.2018
  2018/113-68AAVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislaveSP_18_Bc_Fyziologicka_a_klinicka_vyziva_Bratislava16.02.2018
  2018/112-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu medziodborového magisterského študijného programu Filozofia a história na FF KU16.02.2018
  2018/115-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_MTF_14_Ing_OAT_02_201815.02.2018
  2018/114-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_MTF_14_Ing_ZASM_02_201815.02.2018
  2018/111-68AATechnická univerzita vo ZvoleneReakreditácia študijného programu Ochrana a využívanie krajiny, FEE TUZVO15.02.2018
  2018/110-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_MTF_14_Ing_VTVM_02_201815.02.2018
  2018/109-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_MTF_14_Ing_PPPP_02_201815.02.2018
  2018/106-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu magisterského študijného programu Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby na TF KU13.02.2018
  2018/105-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby na TF KU13.02.2018
  2018/101-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciAkreditácia existujúceho ŠP učiteľstvo techniky (v kombinácii) v magisterskom stupni štúdia13.02.2018
  2018/99-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu v poskytovaní SP_ZSG a KSP-A3_SvF_05_PhD_TTPB_02_201809.02.2018
  2018/98-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu v poskytovaní SP_ZSG a KSP-A3_SvF_05_PhD_TS_02_201809.02.2018
  2018/95-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu v poskytovaní SP(KSP-A3)_SvF_05_Ing_TS_02_201809.02.2018
  2018/93-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu v poskytovaní SP(KSP-A3)_SvF_19_Ing_KKP_02_201809.02.2018
  2018/92-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu v poskytovaní SP(KSP-A3)_SvF_05_Ing_TZB_02_201809.02.2018
  2018/91-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu v poskytovaní SP(KSP-B1 a B2)_SvF_05_Bc_VSVH_02_201809.02.2018
  2018/90-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu v poskytovaní SP(KSP-A3)_SvF_05_Bc_TMS_02_201809.02.2018
  2018/89-68AAUniverzita Konštantína Filozofa v NitreZmena v poskytovaní ŠP Sociálna práca (PhD. + HVK) - zmena spolugaranta09.02.2018
  2018/88-68AATrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneŽiadosť o zmenu spolugarantov09.02.2018
  2018/86-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFF UCM reakreditacia09.02.2018
  2018/85-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFSV UCM 09.02.2018
  2018/84-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu magisterského študijného programu Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) na PF KU09.02.2018
  2018/83-68AATrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneŽiadosť o zmenu garanta09.02.2018
  2018/102-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_SvF_05_Ing_CE_02_201809.02.2018
  2018/100-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o zmenu v poskytovaní SP ZSG a KSP-A3_SvF_19_PhD_KRAJ_02_201809.02.2018
  2018/80-68AATechnická univerzita vo ZvoleneReakreditácia študijného programu na II. stupni štúdia na TUZVO06.02.2018
  2018/78-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFMK UCM rekareditacia02.02.2018
  2018/78-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavereakreditacia FMK UCM oprava02.02.2018
  2018/76-68AATechnická univerzita vo ZvoleneReakreditácie študijných programov DF TUZVO01.02.2018
  2018/70-68AAŽilinská univerzita v ŽilineSjF reakreditácia 1429.01.2018
  2018/65-68AAVysoká škola výtvarných umení v BratislaveZmena v poskytovaní študijného programu Maliarstvo I. a II. stupen, Architektonicka tvorba III. stupen a Dizajn III. stupen26.01.2018
  2018/75-68AASlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu NSSP_FCHPT_12_PhD_TSNSPM25.01.2018
  2018/66-68AAŽilinská univerzita v ŽilineFHV, výmena spolugaranta MKD25.01.2018
  2018/64-68AAŽilinská univerzita v ŽilineFHV výmena garanta MKD 25.01.2018
  2018/57-68AASlovenská akadémia viedŽiadosť Centra Biovied o zmenu garanta a spolugaranta pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 4.1.12 Biofyzika 25.01.2018
  2018/67-68AATrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneŽiadosť o akreditáciu nového študijného programu24.01.2018
  2018/73-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveFPV UCM Biotechnologie PhD23.01.2018
  2018/62-68AATechnická univerzita vo ZvoleneReakreditácie študijných programov na II. stupni štúdia na LF TUZVO23.01.2018
  2018/61-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuZmena v poskytovaní bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) na PF KU23.01.2018
  2018/60-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciŽiadosť o akreditáciu existujúceho študijného programu Bezpečnostné štúdia (2014) oprava23.01.2018
  2018/59-68AAUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciŽiadosť o akreditáciu existujúceho spoločného študijného programu Medzinárodné vzťahy (2014) oprava23.01.2018
  2018/58-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuZmena v poskytovaní bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry na PF KU23.01.2018
  2018/56-68AAPrešovská univerzita v PrešoveŽiadosť o vyjadrenie spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať nový študijný program_Rusky_jazyk_a_kultura_v_kombinacii_2.st._EF_Filozoficka_fakulta_PU_v_Presove19.01.2018
  2018/55-68AAKatolícka univerzita v RužomberkuŽiadosť o akreditáciu bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo na FZ KU19.01.2018
  2018/54-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o zmenu personal. zabezp. v priznaných právach FVT TUKE uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v ŠO VT (FVT)18.01.2018
  2018/53-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o zmenu spolugaranta v priznaných právach FVT TUKE uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v ŠO PI (FVT)18.01.2018
  2018/52-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o zmenu spolugaranta v priznaných právach FVT TUKE uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v ŠO PT (FVT)18.01.2018
  2018/51-68AAAkadémia umení v Banskej BystriciAkreditácia existujúceho študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika18.01.2018
  2018/50-68AAAkadémia umení v Banskej BystriciAkreditácia existujúceho študijného programu Divadelná dramaturgia a réžia18.01.2018
  2018/49-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP NTS, PhD, D/E, Sj (FVT)17.01.2018
  2018/48-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP PT, PhD, D/E, Sj (FVT)17.01.2018
  2018/47-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP PE, PhD, D/E, Aj (FVT)17.01.2018
  2018/46-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP RPV, PhD, DF-Aj, EF-Sj, Aj (FVT)17.01.2018
  2018/45-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o zmenu ŠP RPV, PhD, DF, Sj (FVT)17.01.2018
  2018/43-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavebiotechnológie Mgr17.01.2018
  2018/42-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP TAV, Bc, D/E, Sj, Aj (FVT)17.01.2018
  2018/41-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu ŠP PM, Ing, D/E, Sj (FVT)17.01.2018
  2018/40-68AAUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavebiotechnológie Bc17.01.2018
  2018/39-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP PPVT, Bc, DF-Aj, EF-Sj,Aj (FVT)17.01.2018
  2018/38-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP PM, Bc, D/E, Sj (FVT)17.01.2018
  2018/37-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP PgT, Bc, D/E, Sj (FVT)17.01.2018
  2018/36-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP OZE, Bc, D/E, Sj (FVT)17.01.2018
  2018/35-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP MV, Bc, DF-Aj, EF-Sj, Aj (FVT)17.01.2018
  2018/44-68AAUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachZmena spolugaranta Epidemiológia UPJS LF15.01.2018
  2018/34-68AAŽilinská univerzita v ŽilineFRI_reakreditácia_8 a 1612.01.2018
  2018/33-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PedF iniciacia akreditacie SP12.01.2018
  2018/32-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP MV, Ing, D/E, Sj, Aj (FVT)12.01.2018
  2018/31-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP OZE, Ing, D/E, Sj (FVT)12.01.2018
  2018/30-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP PgT, Ing, D/E, Sj (FVT)12.01.2018
  2018/29-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP PPVT, Ing, DF-Aj, EF-Sj, Aj (FVT)12.01.2018
  2018/28-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP TAV, Ing, D/E, Sj, Aj (FVT)12.01.2018
  2018/27-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP H, Ing, D/E, Sj (FMMR)12.01.2018
  2018/26-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP TTaP, Ing, D/E, Sj (FMMR)12.01.2018
  2018/25-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP TM, Ing, D/E, Sj (FMMR)12.01.2018
  2018/24-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP PPVT, PhD, DF-Aj, EF-Sj,Aj (FVT)12.01.2018
  2018/23-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o akreditáciu exist. ŠP VT, PhD, D/E,Sj, Aj (FVT)12.01.2018
  2018/22-68AATechnická univerzita v KošiciachŽiadosť o zmenu ŠP MV, Bc, DF (FVT)12.01.2018
  8/2018-AKUniverzita Komenského v BratislaveUK PedF zmeny v plneni kriteria KSPA-3 a KSPA-6 10.01.2018
  7/2018-AKVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislaveSP_18_Bc_osetroatelstvo_Bacsky_Petrovec10.01.2018
  2018/10-68AAUniverzita Komenského v BratislaveUK PedF reakreditacie SP10.01.2018
  4/2018-AKSlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_SjF_14_Ing_ESZ_01_201803.01.2018
  3/2018-AKSlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_SjF_14_Ing_AMPS_01_201803.01.2018
  2/2018-AKSlovenská technická univerzita v BratislaveŽiadosť o akreditáciu ESP_NSP_SjF_14_Ing_EVT_01_201803.01.2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  1970